var JsTopMenu=[ {url:'vastu_shastra142.html',label:'Residential',children:[ {url:'vastu_shastra48.html',label:'Vastu for Kitchen'}, {url:'vastu_shastra54.html',label:'Vastu for Dining Room'}, {url:'vastu_shastra49.html',label:'Vastu for Bed Room'}, {url:'vastu_shastra53.html',label:'Vastu for Drawing Room'}, {url:'vastu_shastra47.html',label:'Vastu for Puja Room'}, {url:'vastu_shastra57.html',label:'Vastu for Children Room'}, {url:'vastu_shastra58.html',label:'Vastu for Study Room'}, {url:'vastu_shastra56.html',label:'Vastu for Guest Room'}, {url:'vastu_shastra51.html',label:'Vastu for Bathroom'}, {url:'vaastuchart.htm',label:'Vaastu Chart'}, {url:'vaastushanti.html',label:'Vaastu Shanti'}, {url:'vaastu_evaluation.html',label:'Vaastu Evaluation'} ]}, {url:'vastu_shastra46.html',label:'Commercial',children:[ {url:'vastu_shastra45.html',label:'Vastu for Apartments'}, {url:'vaastuoffice.html',label:'Vastu for Offices'}, {url:'vastu_shastra34.html',label:'Vastu for Hotels'}, {url:'vastu_shastra32.html',label:'Vastu for Hospitals'}, {url:'vastu_shastra30.html',label:'Vastu for Industry'}, {url:'vastu_shastra36.html',label:'Vastu for Institute'}, {url:'vastu_shastra35.html',label:'Vastu for Schools'}, {url:'vastu_shastra38.html',label:'Vastu for Banks'}, {url:'vastu_shastra42.html',label:'Vastu for Multiplex'} ]}, {url:'vastu_shastra115.html',label:'Vastu in Life',children:[ {url:'vastu_shastra99.html',label:'Vastu for Career'}, {url:'vastu_shastra100.html',label:'Vastu for Health'}, {url:'vastu_shastra102.html',label:'Vastu for Wealth'}, {url:'vastu_shastra101.html',label:'Vastu for Love'}, {url:'vastu_shastra105.html',label:'Vastu for Family'}, {url:'vastu_shastra103.html',label:'Vastu for Students'}, {url:'vastu_shastra111.html',label:'Vastu for Marriage'}, {url:'vastu_shastra119.html',label:'Vastu for Personality'}, {url:'vastu_shastra118.html',label:'Vastu for Business'} ]}, {url:'products.html',label:'Products',children:[ {url:'products.html',label:'Vastu Products'}, {url:'fengshui_cures.html',label:'Feng Shui Products'}, {url:'pyramids5.html',label:'Pyramid Products'}, {url:'pyramids8.html',label:'Wish Pyramid'}, {url:'pyramids12.html',label:'Pyra Cards'}, {url:'pyramids8.html',label:'Vastu Sleep'} ]}, {url:'book.html',label:'Books',children:[ {url:'book.html',label:'Books by R. Prasad'}, {url:'book1.html',label:'The Magic of Vaastu Shastra'}, {url:'book2.html',label:'The Magic of Feng Shui'}, {url:'book3.html',label:'Vaastu Sudhar'}, {url:'book4.html',label:'Vaastu Urja Ka Vikas'}, {url:'book5.html',label:'Your Chinese Horoscope'} ]}, {url:'courses.html',label:'Courses',children:[ {url:'courses.html',label:'Vastu Shastra Course'}, {url:'courses.html',label:'Feng Shui Course'}, {url:'courses.html',label:'Professional Course'} ]}, {url:'services.html',label:'Services',children:[ {url:'services.html',label:'Vastu Consultancy'}, {url:'services.html',label:'Fengshui Expert'}, {url:'astrology.html',label:'Indian Astrology'}, {url:'astrology.html',label:'Gem Therapy'}, {url:'astrology.html',label:'Chinese Astrology'}, {url:'tarot_sub.html',label:'Tarot Card Reading'}, {url:'lalkitab.html',label:'Lal Kitab'}, {url:'numerology30.html',label:'Numerology'} ]} ]